Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR FORENINGEN

BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR MØN

§ 1.

Foreningens navn er: Bygnings- og Landskabskultur Møn. Foreningens hjemsted er: Vordingborg kommune.

§ 2.

Foreningens formål er:

 1. at udbrede kendskab til og interesse for æstetiske og bevaringsmæssige værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber i foreningens lokalområde
 1. hvor der forestår ændringer, der kan virke skæmmende for omgivelserne eller kan skade bevaringsværdier, at søge ændringerne tilpasset omgivelserne gennem rådgivning og forhandling med ejere, bygherrer og myndigheder.
 1. hvor væsentlige bevaringsværdier er truet, og muligheden for påvirkning via rådgivning og forhandlinger er udtømt, at rejse fredningssag gennem Landsforeningen
 1. bestyrelsen kan uddele en pris til borgere eller myndigheder i foreningens lokalområde, som anerkendelse at have ydet en indsats for at bevare eller tilføje én for by og egn æstetisk værdi.

§ 3.

Enhver interesseret borger og virksomhed kan optages som medlem mod at betale et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

Udover kontingentindtægten tilvejebringes foreningens midler ved tilskud, gaver, arv eller andre former for bidrag fra det offentlige, private fonds, institutioner, organisationer eller privatpersoner. Disse bidrag indsættes i bank eller sparekasse, indtil beløbet kan anvendes til foreningens formål. 

§ 4.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem den lokale presse med 14 dages varsel.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden, debat og godkendelse 
 3. Aflæggelse af sidste kalenderårs regnskab, debat og godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget for igangværende år
 6. Fastsættelse af medlemskontingent for næste kalenderår for personligt medlemskab og for virksomheder.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 2 suppleanter for 1 år og 2 revisorer for 1 år. 
 8. Eventuelt

§ 5

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor vedtægterne ikke indeholder særlig regel om andet

Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer møder og mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for. 

Hvis ikke halvdelen af medlemmerne er mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 1 uge og med 14 dages varsel. Forslaget kan her vedtages med 2/3 dels flertal uanset fremmødet.

Samme regler gælder for beslutning om foreningens ophør.

§6

Ekstraordinær generelforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, efter bestemmelserne i § 5 eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsender ønske derom, med angivelse af dagsorden for mødet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes med 14 dages varsel Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker gennem den lokale presse med 14 dages varsel., eller, hvis dette ikke kan nås, ved brev til medlemmerne.

§ 7.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer: 3 er på valg hvert år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted.

År 2010 afgøres det ved lodtrækning hvem der er på valg i 2011. 

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.. Suppleanterne inviteres til at deltage i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.

§ 8

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmodning af et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.  Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

Bestyrelsen, afgør inden for rammen af denne vedtægt alle spørgsmål vedr. foreningens virksomhed, samt formidler kontakt til myndigheder og andre implicerede.

Bestyrelsen er berettiget til at anvende foreningens midler efter bedste skøn til foreningens formål.

Beslutning om køb og salg af fast ejendom er dog kun gyldigt vedtaget, såfremt alle bestyrelsens medlemmer har stemt for forslaget. 

Referat fra bestyrelsesmøder udsendes inden 8 dage fra mødets afholdelse. Evt. indsigelser skal fremsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Foreningen tegnes af formanden sammen med 1 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer ved formandens fravær.

§ 9.

Foreningen tilsluttes Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

§ 10.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 16. april 2010

og på ekstraordinær generalforsamling den 18. maj 2010

Skriv et svar