Klage til Naturklagenævnet vedr. Hages Stiftelse

Facaden inden ombygningen

Facaden inden ombygningen

Hages Stiftelse blev i 2010 bygget om til 6 boliger uden forudgående ansøgning om byggetilladelse og dispensation fra lokalplanen.

Et af lokalplanens formål er at bevare de historiske bygninger og ”at genskabe de gamle bygningers oprindelige arkitektur med deres tidstypiske udtryk og detaljerigdom.”

Ved Hages Stiftelse, der er SAVE registreret med den høje bevaringsværdi 3, har man gjort det modsatte. Skorstenene er fjernet, vinduer og døre er skiftet ud med nye uden samme detaljerigdom og i tagetagen, der er inddraget til boliger, er monteret moderne ovenlysvinduer og alt for brede kviste i de ubrudte tagflader, der er karakteristiske for ældre bygninger. Bygningens arkitektur er på husets bagside totalt ændret, så den har et helt andet arkitektonisk udtryk end facaden mod vej. Brede vinduer og kviste er ikke tidstypiske for ældre bygninger.

Da Bevaringsforeningen gjorde kommunen opmærksom på at ombygningen var i strid med lokalplanen blev der nedlagt byggestop, men byggeriet blev gjort færdigt og taget i brug uden ibrugtagningstilladelse.

Bygningen blev altså  bygget om i strid med både lokalplanens formål og retningslinjer og taget i brug uden tilladelser.

Kommunen påbød først i 2012 ejeren at lovliggøre byggeriet, hvilket førte til uoverensstemmelser om fortolkningen af lokalplanen.

Kommunen afgørelse

Det endte langt om længe med at kommunen i november 2013 meddelte ejeren dispensation fra lokalplanens krav om, at ændringer af bebyggelsens udseende kræver forudgående godkendelse. Kommunen påbød samtidig at skorstenene skulle retableres (de er nu retableret som attrapper), men accepterede kvistene med vinduer der er væsentligt bredere end hvad lokalplanen tillader .

Foreningens bemærkninger:

Ifølge planlovens §19 kan der ikke dispenseres fra præcist formulerede krav (såkaldte forholdsnormer), der skal opfylde formålene med den bevarende lokalplan.

Man kan måske synes at ændringerne er uvæsentlige. Men hvis kommunen ikke sørger for at planloven og lokalplanens regler overholdes, flyder det hele. Andre bygherrer vil under henvisning til Hages Stiftelse forvente at det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse og gøre som det passer dem.

Dispensationer skaber juridisk præcedens. Derfor har vi i november 2013 sendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet i forventningen om at den sætter Kommunens administrative praksis på rette spor.

Det kan vare mere end et år før nævnet har taget stilling til klagen.